“SRPSKA KULTURA I DRŽAVNO UREĐENJE – DVA VIDA INKLUZIJE I INTEGRACIJE ZA TRAŽIOCE AZILA I MIGRANTE”

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje kao institucija civilnog društva pokrenula je projekt pod pokroviteljstvom
Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije i Saveznog ministarstva pravosuđa i policije Švajcarske čiji
cilj je prevazilaženje problema koji se nameću tokom migrantske krize, a koji su od značaja za popravljanje i
unapređivanje položaja populacije migranata i tražilaca azil. Namera projekta je da CHDR kroz teorijsku i praktičnu
nastavu sa migrantskom populacijom i tražiocima azila pomogne u boljem razumevanju srpskog društva, a time i da promoviše
jačanje tolerancije prema migrantima i tražiocima azil na nacionalnom i lokalnom nivou.

Po svojoj sadržini projekat „Srpska kultura i državno uređenje – dva vida inkluzije i integracije za tražioce azila i
migrante“ ima sedam delova:

  1. Priprema nastave za populaciju migranata i tražilaca azil
  2. Kooperativni rad sa Komeserijatom za izbeglice i migracije na odabiru učesnika projekta iz redova migranata i tražioca azila
  3. Održavanje nastave i radionica sa zainteresovanim pripadnicima migranata i tražiocima azila. Učesnici nastave će steći potrebna znanja koja će im omogućiti da pomognu drugim migrantima i tražiocima azila. Predviđeno je prisustvo medija koji treba da podrže organizaciju nastave
  4. Štampanje vodiča na engleskom jeziku koji će pomoći migrantima i tražiocima azila prilikom upoznavanja sa srpskom kulturom i državnim uređenjem Republike Srbije
  5. Promocija vodiča u kolektivnim centrima
  6. Održavanje kontakta i saradnje sa polaznicima nastave u cilju unapređenja položaja migranat i tražioca azila

BROŠURA: