Online panel: Simboli, konflikti i identiteti

Darko Gavrilović, predsednik UO Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje, nedavno je bio jedan od govornika na panelu pod nazivom "Simboli, konflikti i identiteti". Panel istražuje uloge i funkcije govora mržnje i spornih simbola u (post)konfliktnim društvima.

Uloge i funkcije govora mržnje i spornih simbola u (post)konfliktnim društvima

Panel „Uloge i funkcije govora mržnje i spornih simbola u (post)konfliktnim društvima“ je pružio uvid u načine na koje se sukob, sećanje i identitet artikulišu i odigravaju u različitim kulturnim kontekstima. 

Prezentacije panelista su se bavile različitim manifestacijama govora mržnje i spornih simbola, kao što su muralizacija, heroizacija, otpor i kontra inicijative. 

Na panelu su govorila četiri govornika. Oni su iz različitih perspektiva obrađivali teme koje se tiču govora mržnje i spornih simbola u (post)konfliktnim društvima.

Moderator panela bila je  Katarina Damčević doktorant i mlađi naučni saradnik na Odseku za semiotiku Univerziteta u Tartuu. Katarina radi kao asistent u nastavi u Centru za akademsko pisanje i komunikaciju. Takođe je i fasilitator seminara i koordinator događaja na Univerzitetu u Tartuu. 

Njeno doktorsko istraživanje fokusira se na semiotiku govora mržnje i kontroverznih simbola u postkonfliktnim društvima. 

Katarinina istraživačka interesovanja vrte se oko tema kao što su: jezik i sukobi, društveni i politički tabui, politika pamćenja i studije budućnosti. Katarina je ranije bila naučni saradnik u Projektu Dangerous Speech. Trenutno je naučni saradnik u Fondu za humanitarno pravo u Beogradu, Srbija.

Keti Burger: Opasan govor i šta raditi povodom toga

Keti Burger je direktorka istraživanja u projektu Dangerous Speech. Ona proučava odnos između govora i nasilja među grupama, kao i odgovore civilnog društva na opasan govor mržnje na internetu. Ona je istraživački saradnik Grupe za istraživanje ekonomskih i socijalnih prava Univerziteta Konektikat. Glavni je urednik časopisa za ljudska prava.

Darko Gavrilović: Sprečavanje genocida - Politika pomirenja u regionu bivše Jugoslavije

Darko Gavrilović je predsednik Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada, Srbija. Redovni je profesor na Departmanu za geografiju Univerziteta u Novom Sadu. Pored brojnih knjiga, objavljuje članke o hrvatsko-srpskim političkim odnosima, političkoj veri i politici pomirenja u bivšoj Jugoslaviji. 

Kourednik je knjige „Politički mitovi u bivšoj Jugoslaviji i državama naslednicama. A Shared Narrative” (Republic of Papers – IHJR, 2011).

Majkl Kol: Zatišje pred oluju - kulturni otpor Ukrajine Rusiji pre februara 2022

Majkl Kol je doktorant na Univerzitetu u Tartuu, Estonija. Istraživač  je u ranoj fazi u projektu Marie Curie Horizon 2020 „Umor“. 

Njegova doktorska disertacija istražuje uticaj Rusije na krajnje desničarske populističke diskurse u Gruziji i Ukrajini. Majklova istraživačka interesovanja uključuju odnos između fudbala i krajnje desničarske politike i vizuelnih izraza nacionalizma i identiteta u popularnoj kulturi. Majkl je ranije bio šef doktorskih saradnika u Centru za analizu radikalne desnice (CARR). Za njih je pisao o odnosu fudbala i krajnje desničarske politike u Poljskoj i Gruziji.

Vjeran Pavlaković: Muralizacija rata - identitet, pamćenje i grafiti u postkonfliktnim društvima

Vjeran Pavlaković je redovni profesor na Odsjeku za kulturologiju Univerziteta u Rijeci, Hrvatska. Doktorirao je istoriju 2005. na Univerzitetu u Vašingtonu. 

Objavljuje članke o kulturi sećanja, tranzicionoj pravdi u bivšoj Jugoslaviji i jugoslovenskim dobrovoljcima u Španskom građanskom ratu. 

Kourednik je knjige Framing the Nation and Collective Identiti in Croatia (Routledge, 2019). Kniga je ponovo izdata na hrvatskom jeziku 2022. Bio je vodeći istraživač na projektu Memoriscapes u sklopu Riječke Europske prijestolnice kulture 2020. godine i suosnivač Creske ljetne škole o tranzicionoj pravdi i politici sjećanja, kao i istraživač za Rijeku/Fiume in Fluk.

Panel je pružio značajan doprinos razumevanju složenih procesa koji se odvijaju u (post)konfliktnim društvima. Naglasio je važnost razvijanja inkluzivnih narativa i održivih rešenja.

Takođe je istakao da su sporni simboli i govori mržnje, iako često prisutni u ovakvim društvima, važni izrazi identiteta i kulturnog nasleđa određenih zajednica. Njihova dekonstrukcija treba da bude deo procesa pomirenja i izgradnje inkluzivnih društava.

Najnovije: