Međunarodni naučni skup – Beograd 2009

U organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada 17. i 18. septembra 2009. godine, u Beogradu održan je drugi u nizu međunarodni naučni skup koji se bavio temom suočavanja sa prošlošću.

"Suočavanje sa prošlošću – put ka budućnosti; Istorija Jugoslavije"

drugi u nizu međunarodni naučni skup sa ovom temom - održan u Beogradu

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje u saradnji sa Institutom za istorijsku pravdu i pomirenje iz Haga ovog septembra je održao dva međunarodna naučna skupa, u Opatiji (Hrvatska) i u Beogradu (Srbija), sa istom temom “Suočavanje sa prošlošću, put ka budućnosti – istorija Jugoslavije u XX veku”. Na ovim skupovima učestvovali su naučnici uglavnom iz zemalja regiona: iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali i iz Italije i Engleske.

Drugi u nizu naučni skup sa ovom temom, održan u Beogradu 17. i 18. oktobra 2009. godine okupio je naučnike iz dva tima u okviru projekta. To su: “Tito i nacionalno pitanje u Jugoslaviji” i “Mapiranje nacionalnih identiteta na prostoru bivše Jugoslavije”. 

Dr Mira Radojević, vođa tima “Tito i nacionalno pitanje” istakla je da je cilj istraživačkog rada u okviru njenog tima, pokušaj da se sagleda učinak Josipa Broza Tita u procesu rešavanja nacionalnog pitanja na prostoru Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, kao i SFR Jugoslavije u periodu od 1918. do 1991. Govorilo se i o odnosu Josipa Broza Tita prema nacionalnom pitanju, jer istorijska istraživanja u svim novim državama, a nastalim raspadom bivše Jugoslavije, još uvek sadrže mnoge kontradiktornosti. Raspadom Jugoslavije i provalom nacionalizma u svim bivšim jugoslovenskim republikama, istakla je voditelj tima prof dr Mira Radojević, Tito je kao istorijska ličnost osporavan, ponižavan i javnosti prikazivan mahom u negativnom kontekstu. Zbog toga ovo istraživanje, izmedju ostalog, ima za cilj i razbijanje stereotipa o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita i njegovom uticaju na uzroke raspada i nestanka bivše države. O odnosu Josipa Broza Tita prema rešavanju nacionalnog pitanja u periodu do Drugog svetskog rata delimično se bave stariji istoričari, dok za perod nakon 1945. godine ne postoji dovoljno naučnog znanja i to iz više razloga: zbog nedostupnosti istorijskih izvora, osetljivost teme, kao i činjenica da ta problematika nije bila u skladu sa tadašnjom politikom KPJ.
Projekat će se baviti sledećim pitanjima: Proučavanje povezanosti Josipa Broza sa nacionalnim pitanjem tokom 20-tih i 30-tih godina, njegovom ulogom u rešavanju tog pitanja tokom 60-tih godina, njegovim odnosom prema hrvatskom Maspoku (“hrvatskom proleću”) i priznavanjem muslimanske nacije 70-tih godina.
Kada je reč o timu “Mapiranje nacionalnog identiteta na prostoru bivše Jugoslavije”, o čemu je u Beogradu takođe razgovarano, istraživanje ima za cilj, po rečima prof dr Ljubiše Despotovića, “ujednačavanje pojmova, kao što su: nacionalni identitet, hegemonija, separatiza. Cilj projekta je takođe, da podstakne dalja istraživanja i na taj način pospeši odvajanje od istorijskih zloupotreba.”
“Ovde je pre svega neophodno definisanje osnovnih pojmova”, istakao je Despotović, ” – šta je identitet – ili: šta je nacija, šta zapravo označava pojam nacionalnog identiteta, a šta je kolektivna ili individualna perspektiva pojma. Isto tako i pojam zajedničkog istorijskog identiteta na prostoru bivše Jugoslavije, pa pojam suparnički ili suprotstavljeni identiteti koji su sticajem istorijskih okolnosti doveli do ratne eskalacije na ovim prostorima. Postavlja se i problem tumačenja pojma proživljenog identiteta u drugoj polovini dvadesetog veka i pojam projektovanog identiteta, koji se odnosi na tek konstituisane nacionalne zajednice sa razvojem nacionalnog identiteta u budućnosti. Metodološki je zanimljiv tzv. podeljeni identitet – zanimljiv je, recimo, za analizu dela pripadnika koji se na individualnom planu oseća na primer kao Srbin, a istovremeno i kao Slovenac. Ova tema se, takođe, bavi i pitanjem nastanka i razvoja regionalnih identiteta kod Hrvata i Srba u devetnaestom veku, oživljavanju nacionalnih pokreta krajem 80-tih godina prošlog veka i ulogom medija u stvaranju novih nacija.”

Na kraju skupa zaključeno je da će timovi nastaviti sa radom.

Najnovije: